سنگ پارس در بین یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی