کفسازی تکمیل شده با سنگ لاشتر بوش همر چرمی فرنچ پترن

سنگ لاشتر بوش همر چرمی فرنچ پترن ، سنگی مقاوم و بااستحکام ، مناسب با هرنوع آب وهوایی است . در هرنقطه از جهان با هرگونه اقلیم میتوان از این سنگ بهره برد بدون آن که پس از گذر زمان تخریب شود یا تغییر رنگ فاحشی داشته باشد. چیدمان فرنچ پترن ، همان چینش پازلی شکل سنگ هاست که باعث مدرن شدن و جذابیت بیشتر سنگ می شود.