پله لاشتر بوش همرچرمی شیاری استفاده شده در پروژه ایوان خانه . سنگ لاشتر یکی از سنگ های با استحکام است که برای کاربرد های مختلف در ساختمان ، استفاده می شود. یکی از این کاربرد های این سنگ در پله ساختمانی است. سنگی مناسب پله است که سطح سُر و لغزنده نداشته باشد و به جهت تردد زیاد و کثیفی،به راحتی قابل تمیز شدن باشد.

پله لاشتر بوش همرچرمی شیاری، علاوه بر اینکه به علت منافذ بوش همر سُر نیست ، به خاطر چرمی شدن ، به راحتی قابل شستشو است.

شیار های موجود روی پله لاشتر بوش همر چرمی شیاری ، این سنگ را جذاب تر و لغزش سطح سنگ را به حداقل میرساند.

خرید سنگ لاشتر بوش همرچرمی شیاری

کارفرما پروژه :گروه نکسا
مهندس پروژه :جناب آقای پزهیزکار
تولید کننده :گروه کارخانه جات و معادن سنگ پارس

سنگ به کار برده شده : پله لاشتر بوش همر چرمی شیاری

سنگ پله لاشتر شیاری