پروژه اتمام یافته  “آقای مهندس رضا رفیعی” در تهران با سنگ لاشتر بوش همر چرمی