پروژه ی در حال ساخت آقایان “عظیمی نیا و وداعی” با سنگ لاشتر بوش همر چرمی