تکمیل پروژه “مهندس پژمان حلمی” در تهران با سنگ لاشتر بوش همر چرمی فرنچ پترن