ترکیب سنگ لاشتر بوش همر چرمی شیاری و سنگ نی ریز سندبلاست چرمی (ترکیب سنگ سفید و سنگ طوسی)

به کارگیری دو سنگ با فرآوری های خاص در کنار هم که توانسته جلوه زیبایی از سنگ ارائه دهد . قابل استفاده در کاربرد های مختلف ، شرایط آب و هوایی متنوع و متناسب با سلیقه های خاص.

ترکیب لاشتر بوش همر چرمی شیاری و نی ریز سندبلاست چرمی
ترکیب لاشتر و نی ریز
لاشتر بوش همر چرمی شیاری و نی ریز سندبلاست چرمی