برترین های جهان

28/06/2023

سنگ پارس در بین یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی

اولین همایش یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی و اهدافی چون ایجاد هم افزایی در بین سازمان‌های دولتی و خصوصی با دبیری جناب آقای محمدرضا یارمحمدی برگزار شد. سنگبری