سنگ سفید چینی نیریز (ویژگی، مزایا، معایب، کاربرد وموارد استفاده، معدن)